Algemene voorwaarden

De opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

Betaling: De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van een eventuele aanbetaling, vindt plaats na de levering/het optreden (contant) of uiterlijk 7 dagen voor de levering/het optreden (per bank).

Annulering:In geval van aantoonbaar overmacht (bij de bepaling wat wordt verstaan onder overmacht wordt uitgegaan van de geldende jurisprudentie op dit gebied) mag een overeenkomst kosteloos en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd.
Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel Van den Ende Drive-in-Show als de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en De opdrachtgever zal in dat geval de volledig afgesproken vergoeding aan Van den Ende Drive-in-Show betalen.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Van den Ende Drive-in-Show Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Van den Ende Drive-in-Show bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de de opdrachtgever:

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 60% van de gage.

Opzegging tussen 1 en 2 maanden: 40% van de gage.

Aansprakelijkheid: Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van Van den Ende Drive-in-Show zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de De opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied.van geluidsapparatuur.
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Van den Ende Drive-in-Show kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

De opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s). De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door De opdrachtgever aan Van den Ende Drive-in-Show te worden opgegeven.

In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra hulp (minimaal 1 persoon) door De opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden.
Indien er geen extra hulp voorzien is door De opdrachtgever kan het optreden geen doorgang vinden. Bij aanwezigheid van een degelijke lift tussen de laadlosplaats en de speelplek is bovengenoemde niet van toepassing.

´╗┐